Results:

 

Gold medalist :    Riya Naidu , Preethi Shetty , Megha Deshmukh,

                          Abhishek Shah, Mahesh Jadhav, Rahul Salunkhe.

Silver medalist :  Vanbalan Nadeson, Siddharth N., Megha Deshmukh,

                          Balachandra Mark.

Bronze medalist: Tanisha Sonavne, Sharon Dias, Preethi Shetty,

                          Priya Shetty, Menaz Rayan, Vignesh Murkar, Niranjan Patil

Participant :        Aarav Patel, Blessy Naidu, Mansi Gaikwad, Anshika Barai,

                          Roshan Shetty, Aman Suvarna, Sanjay Sharma, Labin James,

                          Prajwal Khandare

 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) 0