ID YEAR 2021

Sr No. STUDENT NAMEM/FDOJOID CODE
1ARUSHI KAMAL VISHWAKARMAFSHSM21060101
2TANMAY BACHHANLAL SHARMAMSHSM21060002
3NAVYA KAMAL VISHWAKARMAFSHSM21060103
4DEVIKA PRAMOD KHADEFSHSM21060104
5KASHISH SUBHASH JAISWARFSHSM21060105
6INFAL IMRAN KHANFSHSM21060106
7ARHAN IMRAN KHANMSHSM21060007
8AAHANA RASUL SAYYEDFSHSM21060108
9SHRAVAN RAVI NIKAMMSHSM21060009
10ATHARVA ARVIND GHATKARMSHSM21060010
11RUDRANSH ANANDA JADKARMSHSM21060011
12RUDRA HANUMANT PATILMSHSM21060012
13RUCHA HANUMANT PATILFSHSM21060113
14ZAFFAR RASUL SAYYEDFSHSM21060014
15HINDAVI PRASHANT BANDIWDEKARFLMP21050101
16YADNIKA KIRAN PATILFLMP21050102
17DURVA MITHUN GAWDEFMSML21050103
18DARSH VIVEK MHASKARMLMP21050004
19AAYUSHI NILESH GAWDEFLMP21050105
20SARVESH VIKAS RANEMLMP21050006
21RIYAN RAJESH SAWANTMLMP21050007
22PRATHAM VASANT KADAMMLMP21050008
23MANJIRI AKSHAY MANJREKARFLMP21050109
24ESHA HEMANT CHORGEFLMP21050110
25DEVANSH JHAMSHSM21060115
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) 0